ANASAYFA SİTEDE ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE İLETİŞİM

BİLGİLENDİRME:

Elbette altta ki isimlerin hepsini bir tutmuyoruz. Reddiye ve tenkit edilenleri bir kategori altında topladığımız için böyle uygun gördük.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GALERİ

EN ÇOK OKUNANLAR

irangercegi.com

SİTEMİZE ZİYARETLER!

Aktif Ziyaretçi: 0

Toplam Tekil: 477628170
Toplam Çoğul: 720853108
TRT AVAZ FİLMİNDE İMAM MATURİDİ ÜZERİNDEN “ILIMLI İSLAM” OYUNU MU?

TRT AVAZ FİLMİNDE İMAM MATURİDİ ÜZERİNDEN “ILIMLI İSLAM” OYUNU MU?

Tarih 11 Nisan 2018, 11:48 Editör Yönetici

TRT AVAZ FİLMİNDE İMAM MATURİDİ ÜZERİNDEN “ILIMLI İSLAM” OYUNU MU?

-İSLAM AKÂİDİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME-

Sosyal medyada dolaşan “TRT Avaz”logolu videoda yer alan kısa animasyon filminde, makbul iki itikadmezhebimizden birinin imamı olan İmam Maturidi(rahmetullahi aleyh) hazretleri-sözde- tanıtılmaktadır. “Sözde” dedik, çünkü filmde, İmam Maturidi’nin asli misyonunun tersine bir tanıtım söz konusudur. İtikat imamı hüviyeti şöyle dursun, bir alime değil, sıradan bir Müslümana bile asla yakışmayacak itikadi düşünceler, İmam Maturidi’nin hikayesi üzerinden verilmeye çalışılmaktadır. 4,5 - 5 dakikalık kısacık filmde İmam Maturidi, basit bir düşünce felsefesinesahip,sıradan bir insan veya filozof gibi tanıtılmakta, kendisine İslam itikad ve esaslarına aykırı isnatlar yöneltilmektedir. Bu uslüple, koskoca itikat imamıİmam Maturidi, “ılımlı İslam”anlayışına yaklaştırılmış olmaktadır.

Son zamanlarda, içeride veya dışardaki bazı “dinler arasıdiyalog” taraftarlarının, kendi görüşlerini Müslüman kitleye benimsetmek için, Müslümanların gönlünde taht kurmuş muteber alimler üzerinden pazarlama yöntemini seçtikleri bir hakikattir. (Bkz. http://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=334#2018033170 ).

Yukarıda sözünü ettiğimiz skandal filmde tespit etmeye çalıştığımız sakatlıklar aşağıda tarafımızdan tespit edilip değerlendirilmiştir.

A-İMAM MATURİDİ’YE GÖRE “DİNDEN ÇIKMA” DİYE BİR ŞEY YOKMUŞ(!)

Yukarıda söz ettiğimiz filmde, İmam Maturidi’nin, “Te’vîlâtü’l-Kur’an” adlı tefsirinde, “Kur’an’a göre, dinden çıkmak diye bir şey olmadığını, insanların günah ve sevaplarıyla bir bütün olduğunu savundu” denilmektedir.

Evet, yanlış duymadınız! İmam Maturidi tefsirinde, “Kur’an’a göre, dinden çıkmak diye bir şey yoktur” demiş, hâşâ!Böyle iddia ediliyor filmde…

Bu söz ne demek?

Bu söz, “bir Müslümanın ‘gâvur’ olmasında hiçbir sakınca yoktur (!)” demektir, hâşâ!

Malum kiiddia, imanın özünden bahseden bir mesele.İşin vahametini anlamak için,imanla ilgili bir meseleden değil de amelle ilgili bir mesele üzerinden -af dileyerek- örnek getirelim:

Denilse ki, “Kur’an’da zinanın haramlığı diye bir şey söz konusu değildir (!)” Haşa ve kellâ!Bu sözden zinanın meşruluğundan başka bir şey anlaşılmaz. Literatürde çoğu kez “Kur’an’da şu konu” dendiğinde, konunun İslam’a göre olduğu anlaşılır. Dolayısıyla buna sünnet de girer. Kaldı ki “Kur’an İslamcıları” için sünnet söz konusu dadeğildir. (Kur’an İslam’ı” hakkında geniş bilgi için bkz. http://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=161#20180401083446 ).

Söz konusu videoda dolaylı bir anlatımla meşru gösterilen “dinden çıkma veya kâfir olma” eylemi, İslamiyet’e göre zinanın şenaatinden de daha ağırdır. Hatta, “irtidat”, İslam’a göre küfrün en kötüsü ve dünya ve âhiretteki cezası itibariyle de en ağır suç olarak kabul edilmiştir.[1] Şirkin her türlüsü, ölmeden önce tövbe edilmediği takdirde, Allah Teâlâ’nın kıyamet günü hiç affetmeyeceği en büyük kötülük olarak nitelenmiştir.[2]Bu kıyaslamadan, zina şenaatinin basit bir suç olduğu daasla anlaşılmasın! Allah muhafaza eylesin! İslam hukuku kaynaklarında zina suçunun cezası, fâilin bekar olması durumunda 100 sopa, başından sahih evlilik geçmesi durumunda ise “recm” cezası olarak belirtilmiştir.[3]

Büyük günah işleme ile ve imansızlık arasındaki farkı genel olarak ifade edecek olursak: Kâfir olarak ölen bir kişi ebediyen cehennemdedir.[4] Dünyada büyük günah işlediği halde mümin olarak ölen kimsenin ise, tövbe etmese dahiAllah Teâlatarafından affedilmesi ihtimali vardır.[5]İşlediği büyük günahla beraber mümin olarak ölen kişi, en kötü durumda cehennemde ebedi kalmaz, günahının cezasını çektikten sonra Allah Teâlâ o kimseyi cennetine kor.[6](Allah katında imanın kabul olması için gerekli şartlar hakkında bkz. http://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=35#2018032860 ).

Şimdi düşünün ki, itikat imamımız İmam Maturidi, “bir Müslümanın gâvurluğu tercih etmesinde hiçbir beis yoktur” (!) desin!..[7]

İmam Maturidi’ye atılan bu iftira ile izleyiciye verilmek istenen ders şudur ki, “Kurtuluş için İslam’ı kabul etmek zorunda değilsiniz (!), şayet Müslümansanız dininizden dönebilirsiniz (!), bu tercihlerinizde dini bir sakınca yoktur” (!)… Hâşâ ve Kellâ!

En önemlisi söz konusu küfür söylem,itikat imamımız İmam Maturidi hazretlerine söyletiliyor. En güvenilir makama… Yani, itikadi konu, en büyük itikad imamına havale ediliyor!.. İnandırıcılığı artsın diye!Ardından da günah ve sevabın eşit olarak anlaşılabileceği,“İnsan günahıyla sevabıyla bir bütünmüş!..”cümleleri getiriliyor. Bunda da ne anlarsanız anlayın! “Gâvur” olmak diye bir şey olmadığına (!) göre, küfre düşmek caizdir (!), hâşâ! Küfre düşmek caizse, günah işlemek hayli hayli caiz demektir, hâşâ! Dolayısıyla söz konusu ifadeden, “günah sevap birbirine eşittir (!)” anlamını çıkarmak mümkündür. Görüldüğü gibi bu kadar tehlikeli bir zeminde “hâşâ” demekten sizi bıktıracak duruma geldik. Fakat, küfre düşme konusunda şaka ve senaryonunruhsatı olmadığı için buna mecbur kalıyoruz.

Şimdi de iman küfür konusunda Maturidilerin bazı görüşlerine bakalım:

1-İmam MaturidiKitâbu’t-Tevhid’de, küfrü gerektiren bir fiilin sadır olması halinde imanın ortadan kalkacağını açıkça belirtmiştir.[8] Aynı eserinde, imanın teslimiyet ve boyun eğme/itaat olduğunu, (son din) İslam’dan başka bir dine inanmanın kişiyi mümin kılmayacağını ve İslam’dan dönen kimsenin mürted olacağını, diğer dinlerin hepsinin İslam’dan ayrıldığını, mürted hakkında da dinde vaz’edilmiş yaptırımlar olduğunu, naslardan delilleriyle birlikte ifade etmektedir.[9]

Demek ki,Kur’an ve Sünnet’te gelen buyruklara A’dan Z’ye inanmayan kimse, İmam Maturidi’yegöre mümin kabul edilmiyor. Buyruklardan kasıt ise “zarûrât-ı diniyye”dir. (Zarûrât-ıdiniyye için bkz. http://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=35#2018032860 ). İmam buna da açıkça temas ediyor. Aşağıda buna temas ediyoruz.


YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ ...
[1]Râfiî, el-AzîzŞerhu’l-Vecîz, XI, 97; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 427; Dimyâtî, EbûbekrUsmân b. Muhammed, İânetü’t-Tâlibîn IV, 214.

[2] Nisa, 4/116; Lokman, 31/13.İrtidat suçunun cezası için bkz. EbûYûsüf, Kitâbü’l-Harâc, s. 67; Şeybânî, ŞerhuKitâbi’s-Siyeri’l-Kebîr, V/1938; Mâverdî, İbnRüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, IV/1764; el-Hâvi’l-Kebîr, XIII/158; Serahsî, Kitâbü’l-Mebsût, X, 98; Nevevî, el-MinhâcŞerhuSahîhi Müslim, XI/166, 167; Ûdeh, II/720; Ebû Zehra (ö.1394/1974), el-Ukûbe, s.154, 155; Ali Bardakoğlu, “Had”, İSAM Ansiklopedisi, XIV/548; Bardakoğlu, “Ceza”, a.g.e., VII/473.

[3] Bkz. Şâfiî, er-Risâle er-Risâle s. 129-132; Serahsî,  el-Mebsût, IX/36, 37; Bâcî, EbûVelîdSüleymân b. Halef, Füsûlü’l-Ahkâm, s. 270; İbnRüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, IV/1718;Bedâîu’s-Sanâi’, VII/49; İbnMüflih, Kitâbü’l-Fürû’, VI/67, 69; Zerkeşî,  VI/273, 277; İbnFerhûn II/196; Şevkânî, el-Edilletü’r-Rasîne, s. 290; Şenkîtî, VI/7, 13; Desûkî, Izzet Mustafa, AhkâmuCerîmeti’z-Zinâfi’l-Kânûni’l-Vad’îve’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, s. 201; Ali Bardakoğlu, “Had”, İSAM Ansiklopedisi, XIV/548; Bardakoğlu, “Ceza”, a.g.e., VII/473.Vd.

[4] Bkz. Al-i İmran, 3/91.

[5]Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâviyye, s. 10, 11; Beyhakî, el-İ’tikâdve’l-Hidâye ilâ Sebîli’r-Raşâdalâ Mezhebi Ehli’s-Selef Ehli’s-Sünneve’l-Cemâa, s. 302; Sâbûnî, el-Bidâye, s. 80; Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s. 52.

[6] Bkz. Buhârî, Îmân, 15 (I, 11); Müslim, Îmân, 304 (I, 172, No: 174).

[7] “Kur’an’a göre, dinden çıkmak diye bir şey olmadığını” söylemenin, bu anlama geldiğini daha önce belirtmiştik.

[8]Ebû Mansur Muhammed el-Maturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, Mektebetü’l-İrşâd, Beyrut, 2010, s. 431.

[9]Ebû Mansur Muhammed el-Maturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 497-499.

Bu haber 432 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
DR. AHMET GELİŞGEN

MİSYONER MESAJLARINA DİKKAT!.

MİSYONER MESAJLARINA DİKKAT!. MİSYONER MESAJLARINA DİKKAT!.

Ahmet Gelişgen Hoca Diyanet'e Geri Dönüşü - Takdiri İlahi

Ahmet Gelişgen Hoca Diyanet'e Geri Dönüşü - Takdiri İlahi Gelişgen hoca kendisine birçok haksızlıkların yapıldığı kuruma geri döndü..

(c) 2014 - 2016 Bu web sitemizle biz kesinlikle bir inanca ve kişilere saldırı yapmıyoruz. Bu tamamen inandığımız değerlere, inanca saldıran bir zihniyeti deşifre ve bilgilendirme amacıyla, kaynak ve yorumlara dayalı özgür ifadenin savunulduğu bir web sitesidir. Olmamasını düşündüğünüz sayfa ve nedenlerini bize göndermeniz halinde, değerlendirip gerekli işlemi yapacağımızıda buradan bildiririz. Kaynak göstermek şartıyla alıntılar yapılabilinir! Reddiyeler.com - Ehli sünnet itikadı üzerine yazılan faydalı yazılar..
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Alt Yapı: MyDesign - Dizayn ve Hosting: Ri-Mer Bilişim